• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
கூட்டத்தின் தலைவர் படையின் பிரதிநிதி
அடிமைப் பிரதிநிதி மாணவர் பிரதிநிதி
திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் தலைவர் 11வது Panchen Lama
கலந்துரையாடல் கூட்டம் கூட்டத்தில் திபெத் பொது மக்கள்
சீன வானொலியின் பணியாளர்கள் கொண்டாட்ட கூட்டம்
1 2