• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தலைமையமைச்சர்

செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தலைமையமைச்சர்

செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தலைமையமைச்சர்

செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தலைமையமைச்சர்

செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தலைமையமைச்சர்

செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தலைமையமைச்சர்

குழுக் கூட்டப் பரிசீலனை

கூட்டத் தொடர்

உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுச் செய்தியாளர்கள்

சீன வெளியுறவு அமைச்சர் யாங்சியேச்சி

செய்தித் தொடர்பாளர் லிசெளசிங்

வெளிநாட்டுச் செய்தியாளர்

செய்தியாளர்களின் உயரம்

தியென் அன் மன் சதுக்கத்தில் தேசிய கொடி

சிறுபான்மை தேசிய இனப் பிரதிநிதி

சிறுபான்மை தேசிய இனப் பிரதிநிதிகள்

சிறுபான்மை தேசிய இனப் பிரதிநிதி

கூட்டம் நடைபெற்ற மண்டபம்

ஆண்டு கூட்டம்

ஆய்வு
1 2