• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

கடற்படையைப் பார்வையிடுவது

கடற்படையைப் பார்வையிடுவது

வெளிநாட்டு ராணுவ பிரதிநிதிகள்

வெளிநாட்டு ராணுவ பிரதிநிதிகள்

வெளிநாட்டு கடற்படைப் பிரதிநிதிக் குழுவின் தலைவர்

Shi jia zhuang எனும் சீன ஏவுகணை தாங்கி விரைவுக் கப்பல்

Shi jia zhuang எனும் சீன ஏவுகணை தாங்கி விரைவுக் கப்பல்

மும்பை எனும் இந்திய ஏவுகணை தாங்கி விரைவுக் கப்பல்

ரேன்வில்லி எனும் இந்திய ஏவுகணை தாங்கி விரைவுக் கப்பல்

மும்பை எனும் இந்திய ஏவுகணை தாங்கி விரைவுக் கப்பல்

இந்திய இராணுவக் கப்பல்

இந்திய இராணுவக் கப்பல்

மும்பை எனும் இந்திய ஏவுகணை தாங்கி விரைவுக் கப்பல்