• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• இந்த தருணத்தை உள்ளத்தில் கொள்ளுங்கள்

• வென்ச்சுவான் நிலநடுக்கத்தின் ஓராண்டு நினைவு நடவடிக்கை

• உயிரிழந்தவர்களுக்கான இரங்கல்

• மகன் இழந்த தந்தை

• நினைவின் சின்னம்

• உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்கள்

• வீரர்களுக்கான நினைவு

• yingxiu மாவட்டம்

• நிரந்தரமாக பதிக்கப்படட தருணம்

• நினைவு நடவடிக்கையில் அரசுத் தலைவர் ஹுசிந்தாவ்

• ராட்சத பாண்டாவின் புதிய வீடு

• Yingxiu இடிபாடு

• Beichuan இடை நிலை பள்ளி

• பாடம் நடத்தும் மாணவர்கள்

• Wolong ராட்சத பாண்டா தளம்

• Wolong ராட்சத பாண்டா தளம்

• விவசாயிகளின் புதிய வீடுகள்