• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• திபெத் புத்தாண்டு 2005-03-04

• லாமாக்கள் 2005-03-04

• குதிரையும் திபெத்தியரும் 2005-03-04

• திபெத் மக்களின் புதிய வாழ்வு 2004-09-14

• திபெத்தில் வெளிநாட்டு பயணி 2004-08-26

• திபெத்தில் வெளிநாட்டு பயணி 2004-08-26

• திபெத் தயிர் விருந்து விழா 2004-08-26

• திபெத் தயிர் விருந்து விழா 2004-08-26

• திபெத்தின் பாரம்பரிய ஓவியம் 2004-07-16

• திபெத்தின் பாரம்பரிய ஓவியம் 2004-07-16

• திபெத்தின் பாரம்பரிய ஓவியம் 2004-07-16

• திபெத்தின் பொங்கல் 2004-07-14
1 2 3 4 5