• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-12-19 11:22:06    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம்110

cri

வாணி -- க்ளீடட்ஸ், வழக்கம் போல நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் நேயர்களுடன் சேர்ந்து கடந்த வாரம் கற்றுக்க்கொண்டதை மீளாய்வு செய்வோம்.

க்ளீட்டஸ் -- சரி. கடந்த வகுப்பில் வானிலை பற்றிய வாக்கியங்களைக் கற்றுக்க்கொண்டோம்.

வாணி – ஆமாம். என்னை பின்பற்றி, கற்றுக் கொண்டதை மீளாய்வு செய்யுங்கள்.
முதலில், 天晴了,tian qing le. வானிலை தெளிவாகி விட்டது. 晴, qing, 3வது தொனி,晴, qing என்பது வெயில் என்பதாகும். 天晴了,tian qing le.

க்ளீட்டஸ் --天晴了,tian qing le.

வாணி – அடுத்து, 雨停了,yu ting le. மழை நின்றுவிட்டது. 停, t-ing, 2வது தொனி, 停, t-ing, என்பது நிற்பது என்பதாகும். 雨停了,yu ting le.

க்ளீட்டஸ் --雨停了,yu ting le. மழை நின்றுவிட்டது.

வாணி – அடுத்து, 风小了,feng xiao le. காற்று மெல்ல வீசுகிறது. 风, காற்று, 小,xiao, இங்கே காற்றை வர்ணிக்கும் போது மெல்ல என்ற பொருள். 风小了,feng xiao le.

க்ளீட்டஸ் --风小了,feng xiao le. காற்று மெல்ல வீசுகிறது.

வாணி – ஆமாம். சீன மொழியில் ஆண்டின் 4 பருவங்கள். வசந்தகாலம், 春天chun tian.

க்ளீட்டஸ் -- 春天chun tian. வசந்தகாலம்.

வாணி -- கோடைக்க்காலம், 夏天, xia tian

க்ளீட்டஸ் --夏天, xia tian, கோடைக்க்காலம்.

வாணி -- இலையுதிர்காலம், 秋天,qiu tian

க்ளீட்டஸ் --秋天,qiu tian, இலையுதிர்காலம்.

வாணி – குளிர்காலம். 冬天, dong tian

க்ளீட்டஸ் --冬天, dong tian, குளிர்காலம்.

வாணி – 4 பருவங்களைச் சேர்த்து, 春、夏、秋、冬, chun ,xia, qiu, dong என்று குறிப்பிடலாம்.
春、夏、秋、冬, chun ,xia, qiu, dong

க்ளீட்டஸ் – 春、夏、秋、冬, chun ,xia, qiu, dong. தனியாகப் பயன்படுத்தும் போது, ஒவ்வொரு சொல்லுக்குப் பின், 天 tian என்பதை சேர்ப்பது சரி. எடுத்துக்காட்டாக, 春天 chun tian. வசந்த காலம். 夏天, xia tian, கோடைக்க்காலம்.

வாணி – ஆமாம். 秋天,qiu tian, இலையுதிர்காலம். 冬天, dong tian, குளிர்காலம்.

வாணி – கடந்த வாரம் s என்ற ஒலியைக் கற்றுக்க்கொண்டோம். S

க்ளீட்டஸ் – S

வாணி – எண்களை குறிப்பிடும் போது, நான்கு சீன மொழியில் si என்பதாகும்.

க்ளீட்டஸ் - க்ளீட்டஸ் -- s-I, 4வது தொனி, 四, si,

வாணி—இன்று பெய்ஜிங்கின் 4 பருவங்கள் பற்றிய வாக்கியங்களைக் கற்றுக்க்கொள்கின்றோம். முதலில் புதிய சொற்கள். 干燥,gan zao, என்பது வறட்சியாக.

க்ளீட்டஸ் -干燥,gan zao, என்பது வறட்சியாக.

வாணி --干燥,gan zao.

க்ளீட்டஸ் -干燥,gan zao, என்பது வறட்சியாக.

வாணி – 北京的春天比较干燥。Beijing de chun tian bi jiao gan zao .பெய்சிங்கில் வசந்த காலம் வறட்சியாக இருக்கிறது.

க்ளீட்டஸ் -北京的春天比较干燥。Beijing de chun tian bi jiao gan zao .பெய்சிங்கில் வசந்த காலம் வறட்சியாக இருக்கிறது.

வாணி -北京的春天比较干燥。Beijing de chun tian bi jiao gan zao .

க்ளீட்டஸ் -北京的春天比较干燥。Beijing de chun tian bi jiao gan zao .

1 2