• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• அறையில் பயிறுகளை இரைப்பது

• சீனாவின் மதுப் பண்பாடு இ

• சீனாவின் மதுப் பண்பாடு ஆ

• சீனாவின் மதுப் பண்பாடு அ

• விழாவுக்கான உணவு

• கோயில் திருவிழா ஆ

• கோயில் திருவிழா அ

• Henan இசை நாடகம்

• Kun இசை நாடகம்

• பெய்ஜிங் இசை நாடகம்

• சீனக் குடைகள்

• சீனாவின் பீங்கான் பொருட்கள் (எ)

• சீனாவின் பீங்கான் பொருட்கள் (ஈ)

• சீனாவின் பீங்கான் பொருட்கள் (இ)

• சீனாவின் பீங்கான் பொருட்கள் (ஆ)

• சீனாவின் பீங்கான் பொருட்கள் (அ)

• சீன காகித கத்தரிப்பு 4

• சீன காகித கத்தரிப்பு 3
1 2 3