• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• குரங்குடன் கண்ணன் சேகர்

• ல சான் புத்த சிலையை பார்வையிடுதல்

• ல சான் புத்த சிலையைக் கண்டு ரசித்த கண்ணன் சேகர்

• வழிபாடு செய்த கண்ணன் சேகர்

• படகில் இருக்கின்ற கண்ணன் சேகர்

• செய்தி அறிவித்த கண்ணன் சேகர்

• படகுவிலிருந்து இறங்குதல்

• பான்டார் வளர்ப்புத் தளத்தில் கண்ணன் சேகர்

• பான்டா பொம்மையை அதிசயமாக பார்க்கும் கண்ணன் சேகர்

• புகழ் பெற்ற Jinli வணிகப் பாதையில்

• பார்வையிட்ட கண்ணன் சேகர்

• Mengding மலையில் கண்ணன் சேகர்

• பேட்டி அளித்த கண்ணன் சேகர்

• தலைவர்களுடன் சிறப்பு பரிசு பெற்ற நேயர்கள்

• சீன வானொலி நிலையத்தின் இயக்குநருடன்

• சிறப்பு பரிசு பெற்ற நேயர்கள்

• பரிசு பெறும் நிகழ்வில் உரை

• சி ச்சுவான் சென்றடைந்தல்