சீனாவின் நுகர்வு சந்தையின் மீட்சி
2023-01-04 16:33:08

2023ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு காலத்தில் சீனாவில் பல்வேறு இடங்களின் நுகர்வு சந்தை மீட்சியடைந்துள்ளது.