பனிமூட்டத்துடன் சதுப்பு நிலப் பூங்கா
2024-01-09 09:23:39

தேசியச் சதுப்பு நிலப் பூங்காவில் பனிமூட்டத்துடன் அழகான ஓவியக் காட்சி தோற்றமளிக்கிறது. இடம்: ஹுவே அன் நகர், சீனா

படம்:VCG