கோல் மலர்கள் பூக்கும் காட்சி
2024-01-18 10:09:14

பூத்து குலுங்கிய கோல் மலர்கள், அருகிலுள்ள மலையுடன் சீனக் கிராமங்கள் பற்றிய அழகிய ஓவியமாகக் காட்சியளிக்கின்றன.

படம்:VCG