பஞ்சு துணி ஏற்றுமதிக்குச் சுறுசுறுப்பான தொழிலாளர்கள்
2024-03-01 09:51:55

உள்ளூர் அரசு, நிதி ஆதரவு, வரி மற்றும் கட்டணக் குறைப்பு முதலிய நடவடிக்கைகளின் மூலம், உற்பத்தி மற்றும் சந்தை விரிவாக்கத் துறையில் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் செய்யும் உள்ளூர் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவியளித்து வருகிறது.

படம்:VCG