ஈர்ப்பாற்றல் மிக்க ச்சொங் ச்சிங் மாநகர்
2024-04-24 10:13:14

சீனாவின் ச்சொங் ச்சிங் மாநகரில் சுவையான உணவுகள், அழகான பாண்டாக்கள், எழில் மிக்க இயற்கை காட்சிகள் முதலியவை பயணிகளின் வருகையை ஈர்த்து வருகின்றன.

படம்:VCG