• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஷாங்காய் உலக பொருட்காட்சி 2009-05-01
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2009-04-27
• 2010ம் ஆண்டு ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2009-03-08
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2008-09-14