முட்செடி அறுவடை
2021-06-09 12:51:05

ஜியாங்சி மாநிலத்தின் ஃபென்யி மாவட்டத்தில் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் முட்செடி அறுவடை நடைபெற்றுள்ளது.  உள்ளூரில் உள்ள  முட்செடி உற்பத்தித்துறையானது சுமார் 30 ஆயிரம் விவசாயிகளை ஈர்த்துள்ளது.

மேலும்