வசந்த விழாவின் போது எந்த கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி வரும்?
2022-02-01 16:36:07

வசந்த விழாவின் போது எந்த கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி வரும். இந்திய மற்றும் ஜப்பான் நண்பர்களுடன் இணைந்து வசந்த விழாவைக் கொண்டாட்டிய தேன்மொழி எந்த வரவேற்பு ஏற்படுத்துவார். இக்காணொளியைப் பாருங்கள்.