ஆசிய விளையாட்டுப் பூங்காவில் வசந்தகால காட்சி
2022-04-07 11:13:35

சீனாவின் ஹாங் ச்சோ நகரில் அமைந்துள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் பூங்காவில் மனம் மயக்க வைக்கும் அழகிய வசந்தகால காட்சி உங்களுக்காக~

படம்:ICPhoto