சீனாவில் இடபெயரும் பறவைகள்
2022-04-08 10:11:18

சீனாவின் வடக்கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள ஹெ லுங்ஜியாங் மாநிலத்தின் ஹார்பின் நகரில், சுமார் நூறு இடபெயரும் பறவைகள் வந்து ஓய்வெடுக்கின்றன.