சோப் வடிவத்திலான வாகன போட்டி
2022-04-11 17:00:03

அண்மையில், அமெரிக்காவின் சென் ஃப்ராங்சிஸ்கோ நகரில் சோப் வடிவத்திலான வாகன போட்டி ஒன்று நடைபெற்றது. இந்த வானகத்தின் தோற்றங்கள் அற்புதமானதே?