ஃபுச்சோ நகரில் அருமையான மேம்பாலத்தின் காட்சிகள்
2022-04-15 18:25:17

ஏப்ரல் 14ஆம் நாள்,  சீனாவின் ஃபுச்சோ நகரில் மலர் வடிவம் போன்ற மேம்பாலத்தின் அற்புதமான காட்சிகள்.