ஓடும் மஞ்சள் ஆற்றின் காட்சி
2022-04-19 09:55:11

யுன் ச்செங் நகரைக் கடந்து ஓடும் மஞ்சள் ஆறு, நிலத்தின் இரத்தக் குழாய் போல் பெருமிதமான காட்சி அளிக்கிறது.

படம்:VCG