செஞ்சிவப்பு உருளைக்கிழங்கு
2022-04-27 11:38:55

இவை, வேளாண் அறிவியல் கழகம் ஆய்வு செய்து பயிரிட்ட செஞ்சிவப்பு உருளைக்கிழங்குகள். ஊட்டச்சத்துமிக்கதாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும்!

படம்:ICPhoto