நார்வேயில் கடல் நாய்
2022-04-27 11:39:53

நார்வேயைச் சேர்ந்த ஒரு தீவில் 660-பவுண்டு எடையுள்ள கடல் நாய் கண்மூடி, சாவகாசமாக சூரிய ஒளியை அனுபவிக்கும் காட்சி உங்களுக்காக~

படம்:Irene Amiet/ICPhoto