10வழிச்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ள அதியுயர் நெடுஞ்சாலை
2022-05-09 16:06:35

ஜியாங் சி மாநிலத்தின் கான் ட்சோ(Gan Zhou)நகரில் உள்ள அதியுயர் நெடுஞ்சாலை சீரமைக்கப்பட்ட பின் மே 7ஆம் நாள் மீண்டும் திறந்து வைக்கப்பட்டது. 4 வழிச்சாலையாக இருந்த நெடுஞ்சாலையில் 10வழிச்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

ஜியாங் சி மாநிலத்தின் கான் ட்சோ(Gan Zhou)நகரில் உள்ள அதியுயர் நெடுஞ்சாலை சீரமைக்கப்பட்ட பின் மே 7ஆம் நாள் மீண்டும் திறந்து வைக்கப்பட்டது. 4 வழிச்சாலையாக இருந்த நெடுஞ்சாலையில் 10வழிச்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

ஜியாங் சி மாநிலத்தின் கான் ட்சோ(Gan Zhou)நகரில் உள்ள அதியுயர் நெடுஞ்சாலை சீரமைக்கப்பட்ட பின் மே 7ஆம் நாள் மீண்டும் திறந்து வைக்கப்பட்டது. 4 வழிச்சாலையாக இருந்த நெடுஞ்சாலையில் 10வழிச்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.