பச்சையான படிமுறை வயல்கள்
2022-05-12 14:15:47

சீனாவின் குவேய்சோ மாநிலத்திலுள்ள படிமுறை வயல்கள் நிறைந்த பாசனத்துடன் செழிந்து வளர்ந்துள்ள காட்சிகள்.