728 மீட்டர் நீளம் கொண்ட பாலம்
2022-05-16 10:53:24

கட்டியமைக்கப்பட்டு வரும் இப்பாலம், 728 மீட்டர் நீளமும், 118 மீட்டர் உயரமும் கொள்கிறது. அடுத்த ஆண்டின் ஜுலை திங்கள் இப்பாலம் பயன்பாட்டுக்கு வருமென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.