சீனாவின் சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்திலுள்ள சிரிப்பு முகங்கள்
2022-05-25 15:57:14

சீனாவின் சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வாழ்கின்ற பொது மக்கள் சிரிப்பின் மூலம் அவர்களது இன்பமான வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்கின்றனர்.