சுறுசுறுப்பான விவசாய வேலைகள்
2022-05-30 11:39:10

கோடைக்காலத்தின் வருகையுடன், சீனாவின் பல்வேறு இடங்களில் விவசாயிகள் விவசாய வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்து வருகின்றனர்.