சீனாவில் கோடைக்கால வேளாண் பணி
2022-06-08 11:07:26

தற்போது, சீனாவின் பல்வேறு இடங்களில் விவசாயிகள் கோடைக்கால வேளாண் பணிகளைச் சுறுசுறுப்பாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.