சீனாவின் வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதித் தொகை அதிகரிப்பு
2022-06-09 15:09:22

சீனச் சுங்கத் துறை தலைமைப் பணியகம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களின் படி, இவ்வாண்டின் முதல் ஐந்து திங்கள் காலத்தில் சீனாவின் வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதித் தொகை, 16 இலட்சத்து 4 ஆயிரம் கோடி யுவானாகும். இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 8.3 விழுக்காடு அதிகமாகும். அவற்றில், ஏற்றுமதித் தொகை, 8 இலட்சத்து 94 ஆயிரம் கோடி யுவானாகும். இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 11.4 விழுக்காடு அதிகமாகும். இறக்குமதித் தொகை, 7 இலட்சத்து 10 ஆயிரம் கோடி யுவானாகும். கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 4.7 விழுக்காடு அதிகமாகும்.