ஆப்பிரிக்காவில் காட்டு விலங்குகள்
2022-06-14 14:46:10

ஆப்பிரிக்காவின் கன்யாவிலுள்ள Amboseli தேசிய நிலையிலான பூங்காவில், பெரும்பாலான காட்டு விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது.

ஆப்பிரிக்காவின் கன்யாவிலுள்ள Amboseli தேசிய நிலையிலான பூங்காவில், பெரும்பாலான காட்டு விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது.

ஆப்பிரிக்காவின் கன்யாவிலுள்ள Amboseli தேசிய நிலையிலான பூங்காவில், பெரும்பாலான காட்டு விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது.

ஆப்பிரிக்காவின் கன்யாவிலுள்ள Amboseli தேசிய நிலையிலான பூங்காவில், பெரும்பாலான காட்டு விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது.

ஆப்பிரிக்காவின் கன்யாவிலுள்ள Amboseli தேசிய நிலையிலான பூங்காவில், பெரும்பாலான காட்டு விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது.

ஆப்பிரிக்காவின் கன்யாவிலுள்ள Amboseli தேசிய நிலையிலான பூங்காவில், பெரும்பாலான காட்டு விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது.