ட்சி ஷன் ஹு ஈரநிலம்
2022-06-14 14:34:00

சியங் சூ (Jiang Su) மாநிலத்தில் உள்ள ட்சி ஷன் ஹு(Chi Shan Hu) எனும் ஈரநிலத்தில், பெரிய அளவிலான நீரில் சிடார் மரங்களும் தாமரைப்பூ செடிகளும் அதிகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. நாரை கூட்டம் அங்கு வாழ்ந்து வருகின்றன.

சியங் சூ (Jiang Su) மாநிலத்தில் உள்ள ட்சி ஷன் ஹு(Chi Shan Hu) எனும் ஈரநிலத்தில், பெரிய அளவிலான நீரில் சிடார் மரங்களும் தாமரைப்பூ செடிகளும் அதிகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. நாரை கூட்டம் அங்கு வாழ்ந்து வருகின்றன.

சியங் சூ (Jiang Su) மாநிலத்தில் உள்ள ட்சி ஷன் ஹு(Chi Shan Hu) எனும் ஈரநிலத்தில், பெரிய அளவிலான நீரில் சிடார் மரங்களும் தாமரைப்பூ செடிகளும் அதிகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. நாரை கூட்டம் அங்கு வாழ்ந்து வருகின்றன.

சியங் சூ (Jiang Su) மாநிலத்தில் உள்ள ட்சி ஷன் ஹு(Chi Shan Hu) எனும் ஈரநிலத்தில், பெரிய அளவிலான நீரில் சிடார் மரங்களும் தாமரைப்பூ செடிகளும் அதிகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. நாரை கூட்டம் அங்கு வாழ்ந்து வருகின்றன.