அதிசயப்பட்ட கடல்பறவை ஜோடி
2022-06-24 15:12:13

 கடல்பறவை ஜோடி ஒன்றுக்கொன்று அன்பு காட்டும் போது, புகைப்படக் கலைஞரைப் பார்த்து காட்டிய அதிசய முகபாவனை காட்சி