அதிகாலையில் எழில் மிகுந்த பாலைவனம்
2022-06-28 11:09:02

அதிகாலையில் எழில் மிகுந்த பாலைவனக் காட்சி, பயணிகளின் வருகையை ஈர்த்து வருகிறது.  இடம்:டுன் ஹுவாங் நகர், சீனா