துருக்கின் இஸ்மிரில் விசித்திரமான கடல் உயிரினங்கள்
2022-06-30 10:48:55

துருக்கின் இஸ்மிரில் கடல் உயிரினங்கள் விசித்திரமானவை. அவற்றைக் காண சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர்.