உலகளவில் வெப்பத்தைத் தணிக்கும் இடங்கள்
2022-07-01 11:11:24

உலகளவில் வெப்ப நிலை பரவி வரும் நிலையில், பல்வேறு இடங்களில் நீரூற்றின் மீது வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது.