சின்ஜியாங்கில் அமோகமான கோதுமை
2022-07-06 14:24:43

சீனாவின் சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த யான் ஜி மாவட்டத்தில் கோதுமை அமோக அறுவடை செய்கிறது.

சீனாவின் சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த யான் ஜி மாவட்டத்தில் கோதுமை அமோக அறுவடை செய்கிறது.


சீனாவின் சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த யான் ஜி மாவட்டத்தில் கோதுமை அமோக அறுவடை செய்கிறது.