நிறைய காய்கள் தந்துள்ள ஈச்ச மரங்கள்
2022-07-06 14:09:49

தெற்கு சீனாவின் குவங் சியின் சாலை ஓரத்தில் வளரும் மரங்களில் நிறைய தங்க நிற காய்கள் தந்துள்ளன.

தெற்கு சீனாவின் குவங் சியின் சாலை ஓரத்தில் வளரும் மரங்களில் நிறைய தங்க நிற காய்கள் தந்துள்ளன.

தெற்கு சீனாவின் குவங் சியின் சாலை ஓரத்தில் வளரும் மரங்களில் நிறைய தங்க நிற காய்கள் தந்துள்ளன.