இருப்புப் பாதை பாதுகாப்பு
2022-07-13 10:37:41

ட்சொங் சிங் மாநகரில் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் இருப்புப் பாதையின் பாதுகாப்பு சோதனை செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

ட்சொங் சிங் மாநகரில் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் இருப்புப் பாதையின் பாதுகாப்பு சோதனை செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

ட்சொங் சிங் மாநகரில் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் இருப்புப் பாதையின் பாதுகாப்பு சோதனை செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.


ட்சொங் சிங் மாநகரில் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் இருப்புப் பாதையின் பாதுகாப்பு சோதனை செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.