10அடி அகலமான இலை கொண்ட செடி
2022-07-13 10:36:06

பிரிட்டனில் உள்ள தோட்டம் ஒன்றில், வெப்ப மண்டலத்தில் ஏற்றவாறு வளரும் ஒரு வகை செடியின் இலை, 10அடி அகலம் வரை வளர்ந்திருக்கிறது. இந்த செடியின் அறிவியல் பெயர் Gunnera manicata Linden ex Delchev.

பிரிட்டனில் உள்ள தோட்டம் ஒன்றில், வெப்ப மண்டலத்தில் ஏற்றவாறு வளரும் ஒரு வகை செடியின் இலை, 10அடி அகலம் வரை வளர்ந்திருக்கிறது. இந்த செடியின் அறிவியல் பெயர் Gunnera manicata Linden ex Delchev.

பிரிட்டனில் உள்ள தோட்டம் ஒன்றில், வெப்ப மண்டலத்தில் ஏற்றவாறு வளரும் ஒரு வகை செடியின் இலை, 10அடி அகலம் வரை வளர்ந்திருக்கிறது. இந்த செடியின் அறிவியல் பெயர் Gunnera manicata Linden ex Delchev.