சீனாவில் பாலைவன நிலப்பரப்பு குறைவு
2022-07-13 10:33:40

பாலைவனமயமாகும் நிலப்பரப்பு, ஆண்டுக்கு 2424சதூர கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் குறைந்து வருகின்றது. செடிகளின் அதிகரிப்பு மணல் குறைவு என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலைமை காணப்படுகின்றது.

பாலைவனமயமாகும் நிலப்பரப்பு, ஆண்டுக்கு 2424சதூர கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் குறைந்து வருகின்றது. செடிகளின் அதிகரிப்பு மணல் குறைவு என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலைமை காணப்படுகின்றது.

பாலைவனமயமாகும் நிலப்பரப்பு, ஆண்டுக்கு 2424சதூர கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் குறைந்து வருகின்றது. செடிகளின் அதிகரிப்பு மணல் குறைவு என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலைமை காணப்படுகின்றது.

பாலைவனமயமாகும் நிலப்பரப்பு, ஆண்டுக்கு 2424சதூர கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் குறைந்து வருகின்றது. செடிகளின் அதிகரிப்பு மணல் குறைவு என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலைமை காணப்படுகின்றது.

பாலைவனமயமாகும் நிலப்பரப்பு, ஆண்டுக்கு 2424சதூர கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் குறைந்து வருகின்றது. செடிகளின் அதிகரிப்பு மணல் குறைவு என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலைமை காணப்படுகின்றது.

பாலைவனமயமாகும் நிலப்பரப்பு, ஆண்டுக்கு 2424சதூர கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் குறைந்து வருகின்றது. செடிகளின் அதிகரிப்பு மணல் குறைவு என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலைமை காணப்படுகின்றது.