அழகான சூரிய கதிர்கள்
2022-07-14 16:17:12

அதிகாலை, சூரிய மறைவு, மழைக்குப் பின் ஆகிய நேரங்களில் சூரியக் கதிர்கள் அடர்த்தியான மேகங்களைக் கடந்து ஊடுருவிச் செல்வதைக் காண்பதற்கு அழகாக இருக்கும்.

சோர்வாக இருக்கும்போது, அத்தகைய காட்சி கண்டால், மனதில் சாந்தம் ஏற்படுவதை உணரலாம்.

அதிகாலை, சூரிய மறைவு, மழைக்குப் பின் ஆகிய நேரங்களில் சூரியக் கதிர்கள் அடர்த்தியான மேகங்களைக் கடந்து ஊடுருவிச் செல்வதைக் காண்பதற்கு அழகாக இருக்கும்.

சோர்வாக இருக்கும்போது, அத்தகைய காட்சி கண்டால், மனதில் சாந்தம் ஏற்படுவதை உணரலாம்.

அதிகாலை, சூரிய மறைவு, மழைக்குப் பின் ஆகிய நேரங்களில் சூரியக் கதிர்கள் அடர்த்தியான மேகங்களைக் கடந்து ஊடுருவிச் செல்வதைக் காண்பதற்கு அழகாக இருக்கும்.

சோர்வாக இருக்கும்போது, அத்தகைய காட்சி கண்டால், மனதில் சாந்தம் ஏற்படுவதை உணரலாம்.

அதிகாலை, சூரிய மறைவு, மழைக்குப் பின் ஆகிய நேரங்களில் சூரியக் கதிர்கள் அடர்த்தியான மேகங்களைக் கடந்து ஊடுருவிச் செல்வதைக் காண்பதற்கு அழகாக இருக்கும்.

சோர்வாக இருக்கும்போது, அத்தகைய காட்சி கண்டால், மனதில் சாந்தம் ஏற்படுவதை உணரலாம்.