மிளகு அமோகம்
2022-07-14 16:32:12

ஹெநன் மாநிலத்தின் குவா மாவட்டத்தில், சுமார் 16ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்பட்ட மிளகுகள் நன்கு விளைந்துள்ளது. நாள்தோறும் 100க்கும் மேலானா விவசாயிகள் மிளகுகளைப் பறிப்பதில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஹெநன் மாநிலத்தின் குவா மாவட்டத்தில், சுமார் 16ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்பட்ட மிளகுகள் நன்கு விளைந்துள்ளது. நாள்தோறும் 100க்கும் மேலானா விவசாயிகள் மிளகுகளைப் பறிப்பதில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஹெநன் மாநிலத்தின் குவா மாவட்டத்தில், சுமார் 16ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்பட்ட மிளகுகள் நன்கு விளைந்துள்ளது. நாள்தோறும் 100க்கும் மேலானா விவசாயிகள் மிளகுகளைப் பறிப்பதில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.


ஹெநன் மாநிலத்தின் குவா மாவட்டத்தில், சுமார் 16ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்பட்ட மிளகுகள் நன்கு விளைந்துள்ளது. நாள்தோறும் 100க்கும் மேலானா விவசாயிகள் மிளகுகளைப் பறிப்பதில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.