ஹுனான் மாநிலத்தில் மிளகாய் சாறு வளர்ச்சி
2022-07-19 11:00:57

கடந்த சில ஆண்டுகளில், ஹுனான் மாநிலத்தின் லௌடி நகர கிராமவாசிகள் யோங்ஃபெங் எனும் மிளகாய் சாற்றைத் தயாரித்து, தங்களின் வருமானம் அதிகரித்துள்ளனர்.