"உணர்வு" நிறைந்த பல்கலைக்கழகச் சேர்க்கை கடிதம்
2022-07-19 11:02:50

சீனாவில் பள்ளி மாணவர்கள் நீண்டகாலம் எதிர்பார்த்திருந்த பல்கலைக்கழகச் சேர்க்கைக் கடிதங்களைப் பெற்றனர்.