தங்கம் விலை குறைவு
2022-07-25 15:10:56

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றது. இதனால்,  ஜுலை 24ஆம் நாளில் நன் ஜிங்Nan Jing நகரில்தங்க ஆபரணங்களை வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது.

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றது. இதனால்,  ஜுலை 24ஆம் நாளில் நன் ஜிங்Nan Jing நகரில்தங்க ஆபரணங்களை வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது.

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றது. இதனால்,  ஜுலை 24ஆம் நாளில் நன் ஜிங்Nan Jing நகரில்தங்க ஆபரணங்களை வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது.

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றது. இதனால்,  ஜுலை 24ஆம் நாளில் நன் ஜிங்Nan Jing நகரில், தங்க ஆபரணங்களை வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது.