சீனச் சர்வதேச நுகர்வுப் பொருட்கள் பொருட்காட்சி சின்னம்
2022-07-27 16:09:16

சீனச் சர்வதேச நுகர்வுப் பொருட்கள் பொருட்காட்சி ஹாய் நன் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. நடப்புப் பொருட்காட்சியின் சின்னம், குரங்கு வடிவத்தின்படி வடிவமைக்கப்பட்டது.

சீனச் சர்வதேச நுகர்வுப் பொருட்கள் பொருட்காட்சி ஹாய் நன் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. நடப்புப் பொருட்காட்சியின் சின்னம், குரங்கு வடிவத்தின்படி வடிவமைக்கப்பட்டது.

சீனச் சர்வதேச நுகர்வுப் பொருட்கள் பொருட்காட்சி ஹாய் நன் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. நடப்புப் பொருட்காட்சியின் சின்னம், குரங்கு வடிவத்தின்படி வடிவமைக்கப்பட்டது.