80ஆண்டுகாலப் பணி
2022-08-15 15:39:27

சீனாவின் சிங்டொ நகரில்92 வயசு ட்சாங் வான் ட்சென்Zhang Wanchenஎன்பவர் கடிகாரம் பளுது நீக்கும் பணியில் 80 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.

சீனாவின் சிங்டொ நகரில்92 வயசு ட்சாங் வான் ட்சென்Zhang Wanchenஎன்பவர் கடிகாரம் பளுது நீக்கும் பணியில் 80 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.


சீனாவின் சிங்டொ நகரில், 92 வயசு ட்சாங் வான் ட்சென்Zhang Wanchenஎன்பவர் கடிகாரம் பளுது நீக்கும் பணியில் 80 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.