கடல் உயிரினங்களின் வடிவத்தில் இருக்கும் உணவுகள்
2022-08-15 15:36:21

சீனாவின் சி ஆன் நகரில் நடைபெற்ற பொருட்காட்சியில்கடல் உயிரினங்களின் வடிவத்தில் சமைத்த உணவுப்பொருட்கள் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

சீனாவின் சி ஆன் நகரில் நடைபெற்ற பொருட்காட்சியில்கடல் உயிரினங்களின் வடிவத்தில் சமைத்த உணவுப்பொருட்கள் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

சீனாவின் சி ஆன் நகரில் நடைபெற்ற பொருட்காட்சியில்கடல் உயிரினங்களின் வடிவத்தில் சமைத்த உணவுப்பொருட்கள் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.


சீனாவின் சி ஆன் நகரில் நடைபெற்ற பொருட்காட்சியில், கடல் உயிரினங்களின் வடிவத்தில் சமைத்த உணவுப்பொருட்கள் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.