ஓவிய மாணவர்களின் கிராமப்புறப் பயணம்
2022-08-16 10:22:36

சீனாவின் ஆன் ஹுய் மாநிலத்திலுள்ள புகழ்பெற்ற ஹுங் எனும் பண்டைக்கால கிராமத்தில், ஓவிய மாணவர்கள் உள்ளூர் கட்டிடங்களை மாதிரியாக படம் வரைந்தனர்.

சீனாவின் ஆன் ஹுய் மாநிலத்திலுள்ள புகழ்பெற்ற ஹுங் எனும் பண்டைக்கால கிராமத்தில், ஓவிய மாணவர்கள் உள்ளூர் கட்டிடங்களை மாதிரியாக படம் வரைந்தனர்.


சீனாவின் ஆன் ஹுய் மாநிலத்திலுள்ள புகழ்பெற்ற ஹுங் எனும் பண்டைக்கால கிராமத்தில், ஓவிய மாணவர்கள் உள்ளூர் கட்டிடங்களை மாதிரியாக படம் வரைந்தனர்.